Theo đó, Thủ tướng chỉ thị Bộ Tài chính:
- Tổ chức phổ biến và tập trung chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quản lý nợ công và các Nghị định hướng dẫn thực hiện; đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ công, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô; không chuyển khoản nợ vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài thành vốn cấp phát ngân sách Nhà nước;
- Cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi, khả năng vay nợ của chính quyền địa phương,… làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương đề xuất dự án;…
Xem chi tiết Chỉ thị 03/CT-TTg tại đây.