Theo đó, công cụ nợ được mua lại nếu chưa đến ngày đáo hạn và không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch đảm bảo từ thời điểm đăng ký tham gia bán lại công cụ nợ theo phương thức thỏa thuận hoặc từ ngày tổ chức đấu thầu mua lại công cụ nợ.

Điều kiện đối với công cụ nợ bị hoán đổi cũng tương tự như trường hợp của công cụ nợ được mua lại. Trong khi đó, công cụ nợ được hoán đổi nếu đáp ứng hai điều kiện sau: Trường hợp phát hành bổ sung phải đảm bảo công cụ nợ có điều kiện, điều khoản như điều kiện, điều khoản của công cụ nợ đang lưu hành; Trường hợp công cụ nợ phát hành lần đầu tiên thì điều kiện, điều khoản của công cụ nợ do chủ thể tổ chức phát hành quyết định.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
Xem chi tiết Thông tư 110/2018/TT-BTC tại đây.