Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 01 năm 2017 về kinh doanh casino.