Nghị định số 04/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 01 năm 2017 về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.