Nghị định số 07/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 01 năm 2017 về việc quy định trình tự, thu tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.