Nghị định số 104/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 8 năm 2018 về việc quy định chi tiết một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.