Nghị định số 105/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.