Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 8 năm 2018 về việc kinh doanh xuất khẩu gạo.