Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.