Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 10 năm 2017 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.