Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.