Nghị định số 115/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 10 năm 2017 về việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.