Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 9 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.