Nghị định số 118/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 10 năm 2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.