Nghị định số 124/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15 tháng 11 năm 2017 quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.