Việc ban hành Nghị định nhằm thực hiện chủ trương rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, Nghị định số 124/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số loại giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài; cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam và đăng ký hoạt động Chi nhánh, thông báo việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Cụ thể, bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở hoạt động của Trung tâm trọng tài. Bản chính Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh. Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của Tổ chức trọng tài nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Bản giới thiệu về hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài. Danh sách trọng tài viên, nhân viên dự kiến làm việc tại Chi nhánh. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh. Bản sao có chứng thực quyết định về việc cử Trưởng Chi nhánh.

Ngoài ra, theo Nghị định này, bản sao có chứng thực Quyết định cử trọng tài viên làm Trưởng Chi nhánh; Trưởng Chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam trong hồ sơ thành lập Chi nhánh Tổ chức trọng tài được sửa đổi thành “Giấy tờ chứng minh Trưởng Chi nhánh thường trú tại Việt Nam”. Đối với hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam rút ngắn còn 02 loại giấy tờ sau: Đơn đề nghị thành lập Văn phòng đại diện và Bản sao có chứng thực Điều lệ của Tổ chức trọng tài nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2018.

Xem chi tiết Nghị định 124/2018/NĐ-CP tại đây.