Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 9 năm 2018 về việc quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.