Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.