Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.