Nghị định số 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.