Nghị định số 138/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 10 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.