Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 10 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.