Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.