Nghị định số 142/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2016 về việc ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.