Nghị định số 143/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 12 năm 2017 về việc quy định bảo vệ công trình hàng hải.