Nghị định số 149/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 12 năm 2017 về việc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022.