Nghị định số 156/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 11 năm 2016 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.