Nghị định số 160/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 11 năm 2016 về việc về diều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.