Nghị định số 16/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 02 năm 2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.