Nghị định số 167/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2016 về kinh doanh hàng miễn thuế.