Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2017 về việc quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.