Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2017 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.