Nghị định số 17/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 02 năm 2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.