Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 02 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.