Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.