Nghị định số 175/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.