Nghị định số 20/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 02 năm 2018 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.