Nghị định số 28/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 01 tháng 3 năm 2018 về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.