Nghị định số 29/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 05 tháng 3 năm 2018 về việc quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.