Nghị định số 31/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 08 tháng 3 năm 2018 về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.