Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 4 năm 2017 về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.