Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 3 năm 2018 về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.