Nghị định số 40/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 4 năm 2017 về việc quản lý sản xuất, kinh doanh muối.