Nghị định số 46/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 3 năm 2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.