Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 4 năm 2017 về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.