Nghị định số 48/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 4 năm 2017 về việc quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh.