Nghị định số 49/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 3 năm 2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.