Nghị định số 52/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 2017 về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.