Nghị định số 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 4 năm 2018 về việc hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.