Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 4 năm 2018 về bảo hiểm nông nghiệp.